Mi a bölcsőde?

A bölcsőde – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében – a gyermekjóléti alapellátás része.

A gyermekvédelmi törvény 42 § (1) bekezdése a következőképpen határozza meg a bölcsődei alapellátást: „A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében”

A bölcsőde mindezeken túl végezheti a sérült gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú gondozását és nevelését, valamint az alapellátáson túl, gyermeknevelést segítő szolgáltatásokat nyújthat a családok életének megkönnyítése érdekében. Bölcsődéink által nyújtott szolgáltatásokról, az igénylés módjáról, a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásáról további információt honlapunkon találhatnak.

A bölcsődei felvétel rendje

A bölcsődei felvétel egész évben folyamatos. Azonban minden évben május első hetében zajlik a bölcsődei beiratkozás.

A bölcsődébe történő jelentkezés önkéntes, a szülő/törvényes képviselő kérelmére történik. Egyes esetekben a gyermek felvételét a gyermekorvos, védőnő és a családgondozó is kezdeményezheti, szülői beleegyezéssel. Gyermekük a bölcsődébe felvehető az Önök munkavállalása, vagy különböző szociális indokok alapján, ha napközbeni ellátását nem tudják másképpen biztosítani.

Önöknek joguk van ahhoz, hogy a kerület bölcsődéi közül kiválasszák azt, ahová gyermeküket szeretnék beíratni. Kerületünk bölcsődéiben immár hagyományként lehetőséget nyújtunk nyílt napok keretében, –még a beiratkozási hét előtt – hogy Önök és gyermekük betekintést nyerjenek mindennapjainkba, tevékenységeinkbe, megismerkedjenek kisgyermeknevelőinkkel.

A felvétel iránti kérelmüket a beiratkozás hetében a kiválasztott bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelemhez benyújtandó okmányok és a jelentkezési lap is megtalálható honlapunkon, a „Beiratkozás” menüpont alatt.

A bölcsődei felvételről az intézményvezető és a bölcsődevezető közösen dönt. Ha olyankor jelentkeznek, amikor már a bölcsődébe járó gyermekek száma meghaladja a felvehetők számát, a bölcsődevezető elutasíthatja a felvételi kérelmet, de javasol másik bölcsődét, ahol még van üres hely, vagy úgynevezett ”várólistára” kerülhetnek, ami azt jelenti, hogy az év folyamán kimaradt férőhelyekre bekerülhetnek.

Az évközben jelentkezőket a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központjában vesszük fel és az ép aktuális létszámmozgásnak megfelelően ajánlunk fel bölcsődei férőhelyet.

A sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez a fogyatékosság típusa szerinti Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata szükséges.

A bölcsőde nyitva tartása

A fenntartó – Kőbányai Önkormányzat – határozza meg a napi nyitvatartási időt. Ennek értelmében minden bölcsőde reggel 6-tól, este 18 óráig tart nyitva.

A fenntartó dönt az intézmények zárva tartásáról. A bölcsődék nyáron 2 turnusban, 4-4 hétre zárnak be, melynek időpontjáról minden év február 15-ig tájékoztatást adunk. Télen, karácsony és újév között bezárnak intézményeink, de ügyeletes bölcsőde mindig nyitva tart, Önöknek lehetősége van arra, hogy ezen bölcsőde ellátását igénybe vegyék.

A játszócsoport a hét minden napján 9-13 között tart nyitva.

Az időszakos gyermekfelügyelet a hét minden napján 6-18 között, igény szerint vehető igénybe.

Az Apraja Falva, és az Apró Csodák Bölcsődében a sószobát hétfőtől, csütörtökig 14-17 óra között a nagycsaládosok térítésmentesen használhatják, egyéb esetben alkalmanként bruttó 300 Ft ellenében vehetik igénybe.

A bölcsődék szakmai programjáról

Bölcsődéink a kiadott módszertani leveleket követve, valamint saját szakmai programjukkal összhangban végzik szakmai munkájukat. A szakmai programban meghatározták nevelési feladataikat, céljaikat, a gondozás-nevelés során prioritást élvező alapelveket. A szakmai program az Önök számára hozzáférhető, nyilvános.

A bölcsődei térítési díjról

2015 szeptemberétől a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§ értelmében jelentősen bővült azok köre, akik ingyenesen étkezhetnek a bölcsődében.

Az alábbiakban felsorolt jogcímek esetében az étkezés térítésmentesen igénybe vehető:

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át.
A térítési díj befizetése minden esetben a tárgyhónapot megelőző hónapban történik, amelynek teljesítésére 2 féle módon van lehetőség:

– készpénzes fizetés a bölcsődében,
– átutalás formájában, amit szeretnénk javasolni.

A bölcsődei ellátás igénybevételére, csak abban az esetben van lehetőség, ha a térítési díj kiegyenlítésre került.

A szolgáltatásokért fizetendő díjat, az önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. Az igénybevett étkezés térítési díján felül kell fizetni a szolgáltatás díját.

Göncziné Sárvári Gabriella
Intézményvezető