Házirend
 1. A bölcsődében 20 hetes kortól a Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 42/A. §-ban meghatározott időpontig neveljük és gondozzuk azoknak a szülőknek a gyermekeit, akik a Gyvt.41§ (1) meghatározott okok miatt, gyermekeik napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. Az ellátás megkezdése előtt, de legkésőbb az ellátás megkezdését követő 2,5 hónap múlva a szülőnek igazolnia kell munkába állását.
 2. A bölcsőde nyitva tartása:                                         Hétfőtől – Péntekig: 6.00 – 18.00 – ig.
  Sajátos nevelési igényű gyermekek csoportja:          Hétfőtől – Péntekig: 7.00 – 16.00 – ig.
 3. Kérjük a szülőket, segítsék a csoportok napirendjének kialakítását azzal, hogy gyermekeikkel legkésőbb 10 óráig megérkeznek a bölcsődébe. Lehetőség van arra, hogy alkalmanként későbbi időpontban érkezzenek, de ezt előre jelezni kell a kisgyermeknevelőnek. Fontos lenne, hogy gyermekükkel, ill. gyermekükért étkezések előtt, vagy étkezések után jöjjenek, mert a kisgyermeknevelők az étkezési idő alatt nem tudnak megfelelően odafigyelni az érkező gyermekre.

  A gyermekekért 17.45- ig szíveskedjenek a bölcsődébe érkezni.
 4. Kérjük a szülőket, hogy a bölcsődébe való bevétel előtt, gyermekeiket szükség szerint öltöztessék át, a gyermek korától függően kínálják fel a bili, vagy a WC használatát. Tájékoztassák a kisgyermeknevelőt a gyermek hogylétéről, az otthoni eseményekről. Hazavitelkor a kisgyermeknevelő beszámol a napi történésekről és átadja a szülőnek a gyermeket. Ekkor ismét a szülő feladata a gyermek utcai ruhába való átöltöztetése.
 5. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő, vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg, és a kisgyermeknevelő nem adhatja ki a gyermeket olyan személynek, aki láthatóan bármilyen tudatmódosítószer hatása alatt áll.
 6. A bölcsődei átadókban minden gyermeknek külön, jellel ellátottszekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tartsák a szekrényben, mert a bölcsődében hagyott tárgyakért, illetve a gyermek személyes tárgyaiért pl.: fülbevaló, játékok stb. nem tudunk felelősséget vállalni.
 7. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas, (37,5 oC és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús gyermek nem látogathatja az intézményt. A családban előforduló fertőzőbetegségről a bölcsődét értesíteni kell.
 8. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, vagy a szülő által kijelölt hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos telefonszám megadása. Amennyiben változás történik az elérhetőségekben, azt kérjük jelezni. Ilyen esetben lehetőség szerint minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is elősegítve a mielőbbi gyógyulást.
 9. Ha a szülő a gyermekét bármilyen ok miatt nem hozza bölcsődébe, a távolmaradást előző nap 10 óráig be kell jelentenie, különben az intézménynek nem áll módjában az előre befizetett étkezési térítési díjat jóváírni.
 10. Kérjük, hogy a megállapított intézményi térítési díjat minden hónapban a számlán szereplő határidőig utalják át. A hiányzásból keletkezett túlfizetések csak két hónappal később (pl. januári hiányzás, márciusban) kerülnek jóváírásra. Ha a szülő a gyermekének távolmaradását a 9. pontban meghatározott időpontig nem jelenti be, akkor sajnos, a térítési díjat gyermeke hiányzása esetén is be kell fizetnie. Ha a befizetés nem történik meg, akkor a be nem fizetett hónap elsejétől addig nem tudjuk bevenni a gyermeket a bölcsődébe, amíg a térítési díj befizetését nem rendezik.
 11. A befizetett, de fel nem használt étkezési térítési díjak visszaigénylésére van lehetőség. A visszatérítési jogosultságot igazoló nyomtatványt a bölcsődevezető tölti ki és igazolja le. A visszatérítendő összeg a szülő által megjelölt bankszámlára kerül átutalásra.
 12. Egy hónap folyamatos hiányzás után, csak különösen indokolt esetben és egyéni elbírálás alapján tudjuk a férőhelyet fenntartani.
 13. Kérjük, minden szülő hozzon gyermekének egy füzetet, amelybe a kisgyermeknevelők rendszeres tájékoztatást adnak a gyermekek fejlettségéről. Örömmel fogadjuk, ha a szülők is bejegyzéseikkel gazdagítják ismereteinket a gyermek egészségügyi állapotára, fejlődésére, vagy az otthoni eseményekre vonatkozóan.
 14. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy azokban a bölcsődékben, ahol a szabad levegőn történő altatás tárgyi feltételei adottak, ott a gyermekek altatása egész évben (-5 oC -ig) a szabadban történik, természetesen figyelembe véve az időjárási körülményeket (köd, erős szél, kánikula, csapadék, szmog esetén nem alszanak kint).
 15. Októbertől márciusig a bölcsődébe járó gyermekek térítésmentesen használhatják az intézményben működtetett só-szobát.
 16. Évközben a bölcsődék nyíltnapokat, szülőcsoportos beszélgetéseket szerveznek a folyamatos kapcsolattartás és a gyermek bölcsődei életének figyelemmel kísérése céljából. Ezekre a találkozásokra minden szülőt szeretettel várunk.
 17. A bölcsőde nyári időszakban két egymást követő turnusban 4 hétre, évente váltakozva bezár. A pontos időpontról minden év február 15-ig adunk tájékoztatást. Kérjük a szülőket a zárás ideje alatt gondoskodjanak gyermekeik elhelyezéséről. Indokolt esetben a szülő kérheti gyermekének elhelyezését a feladatra kijelölt társintézményben.
 18. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a bölcsőde területén, valamint 15 méteres körzetében TILOS a DOHÁNYZÁS!
 19. A gyermek kerékpárral történő bölcsődébe hozatalakor és elvitelekor kérjük, szíveskedjenek a kerékpárt az arra kialakított helyre biztonságosan elhelyezni.
 20. Kérjük Önöket, hogy a bölcsőde területére kutyát ne hozzanak be, ne kössék ki a bejárati kapuhoz, mert a bölcsődébe érkező gyermekek körében ez félelmet kelthet.
 21. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermekek személyiség jogainak védelme érdekében a bölcsőde területén csak úgy lehet fényképet, vagy videó felvételt készíteni, ha azon csak a saját gyermeke szerepel. Amennyiben a saját gyermekén kívül más gyermekek is szerepelnek a képen, illetve a videó felvételen, akkor azt csak az érintett szülők hozzájárulásával jelenítheti meg közösségi oldalakon, egyéb esetben tilos!
 22. A Gyvt. 36§ alapján a szülő panasszal fordulhat az adott intézmény vezetőjéhez, az Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjéhez, továbbá az Érdekképviseleti Fórumhoz a következő esetekben:
  az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,
  a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén,
  Gyvt. 136/A. § szerinti iratbetekintés megtagadása esetén.

Az intézményvezető, vagy az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja – tájékoztat a panasz orvoslásának módjáról.

A gyermeki jogokat, a szülői jogokat és kötelezettségeket 1997 évi XXXI. törvény (Gyvt) II. fejezet 6 -9 § tartalmazza.

A jogosultak érdekvédelme

A Gyv.tv. 35. §.(1) bekezdése értelmében az intézmény fenntartója meghatározza az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait.

Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai:

 • az ellátásban részesülő gyermekek képviselője,
 • a bölcsőde dolgozóinak képviselője,
 • az intézmény fenntartójának képviselője.

Az érdekképviseleti fórum:

 • Megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat.
 • Dönt hatáskörébe tartozó ügyekben.
 • Intézkedést kezdeményez az intézményvezetőnél, szükség esetén a fenntartónál.
 • Véleményt nyilvánít a bölcsőde vezetőjének a gyermekeket érintő ügyekben.
 • Egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.

A szülő az intézmény fenntartójához, vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője, vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy a tett intézkedéssel nem ért egyet.