I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím):

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:
A KEB esetében nem értelmezhető

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

Bölcsődéink:

Fecskefészek Bölcsőde
(1106 Gépmadár u. 15.)

Napsugár Bölcsőde
(1104 Mádi u. 127.)

Apraja Falva Bölcsőde
(1108 Újhegyi sétány 5-7)

Gyermeksziget Bölcsőde
(1108 Újhegyi sétány 15-17)

Gyöngyike Bölcsőde
(1101 Salgótarjáni u. 47.)

Manóvár Bölcsőde
(1103 Vaspálya u. 8-10)

Apró Csodák Bölcsőde
(1105 Zsivaj u. 1-3.)

Általános iskolai tálalókonyhák:

Bem József Általános Isk.
(1101 Hungária krt. 5-7.)
Fekete István Általános Isk.
(1108 Harmat u. 196-198.)
Harmat Általános Isk. tálalókonyha
(1104 Harmat u. 88.)
Janikovszky Éva Ált. Isk.
(1105 Kápolna tér 4.)
Csukás István Általános Isk.
(1101 Üllői út 118.)
Kada Mihály Általános Isk.
(1103 Kada u. 27-29.)
Keresztury Dezső Általános Isk.
(1106 Keresztúri út 7-9.)
Kertvárosi Általános Isk.
(1106 Jászberényi út 89.)
Komplex Óvoda Általános Isk.
(1107 Gém u. 5-7.)
Széchényi István Általános Isk.
(1108 Újhegyi s. 1-3.)
Szent László Gimnázium
(1102 Kőrösi Cs. S. út 28-34.)
Szent László Általános Isk.
(1102 Szt. László tér 1.)
Szervátiusz Jenő Általános Isk.
(1101 Kőbányai út 38.)

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonban álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685 § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:
A KEB esetében nem értelmezhető

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervezet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:
A KEB esetében nem értelmezhető

10. A közfeladatot ellátott szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:
A KEB esetében nem értelmezhető

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezet szabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven:
A KEB esetében nem értelmezhető

3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:
A KEB esetében nem értelmezhető

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánkként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése,hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadási ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatást és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatást az ügyfelet megillető jogokról, és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:
A KEB esetében nem értelmezhető

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adódott kedvezmények:

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:
A KEB esetében nem értelmezhető

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:
A KEB esetében nem értelmezhető

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, a döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:
A KEB esetében nem értelmezhető

9. Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő testületének nyilvános ülésének benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:
A KEB esetében nem értelmezhető

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk:
A KEB esetében nem értelmezhető

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:
A KEB esetében nem értelmezhető

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézkedésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Név: Dr. Szüts Korinna
Hivatali beosztás: főosztályvezető
Munkahely: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29.
Postacím: 1475 Budapest 10., Pf. 35
Telefon: +36 1 4338 175
E-mail: hivatal@kobanya.hu

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:
A KEB esetében nem értelmezhető

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:
A KEB esetében nem értelmezhető

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista:

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével:
A KEB esetében nem értelmezhető

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata:
A KEB esetében nem értelmezhető

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képző tényezőkkel együttesen:
A KEB esetében nem értelmezhető

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás:
A KEB esetében nem értelmezhető

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése:
A KEB esetében nem értelmezhető

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege:
A KEB esetében nem értelmezhető

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezet szabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), mely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatgyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és kiterjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére:
A KEB esetében nem értelmezhető

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:
A KEB esetében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, Számviteli osztálya készíti

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

A Kőbányai Egyesített Bölcsődéknél foglalkoztatott közalkalmazotti létszám: 252 fő

Éves bértömeg:
Bruttó bér: 1. 253.907.113 Ft
Foglalkoztatói közterhek: 168.516.557 Ft

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási programmegvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:
A KEB esetében nem értelmezhető

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefogó beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével a szerződés mértéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügyelet esetén a vagyonpiaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani:
A KEB esetében nem értelmezhető

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):
A KEB esetében nem értelmezhető

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösebb egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai, oktatási, kulturális, szociális-és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésére) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:
A KEB esetében nem értelmezhető

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:
A KEB esetében nem értelmezhető

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):
JO/1/15/2023 iktatószámú adásvételi szerződés: kenyér-pékárú beszerzés tárgyban.
Értéke: Nettó 25.000.000 Ft. (2023)